Yönetim Ekibimiz


Başkan: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR

 • Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
 • Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI
 • Prof. Dr. Nesrin KALE
 • Prof. Dr. Belma TUĞRUL
 • Prof. Dr. Türkay BULUT
 • Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY
 • Yrd. Doç Dr. Aylin Sözer ÇAPAN
 • Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
 • Prof. Dr. Cengiz AKÇAY
 • Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kınık TOPALSAN
 • Yrd. Doç. Dr. Ali KURT
 • Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Yılmaz SOYSAL
 • Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZALP
 • Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Melike Tural SÖNMEZ
 • Yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Öğretmenlere akademik gelişim desteğinin sağlanması,
 • Öğretim planlaması, uygulaması ve değerlendirme sürecinde danışmanlık yapılması,
 • Öğretim yöntem ve ilkelerinde yeni yaklaşımların paylaşımı,
 • Dil, sanat ve spor alanlarında destek sağlanması,
 • Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin paylaşımı,
 • Yurt içi, yurt dışı bilimsel ve kültürel projelerin birlikte gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite bünyesinde yer alacak gelişim değerlendirme ve destek üniteleri ile okullaşmada fark yaratılması,
 • Üstün zekalılar eğitimi programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Çocuk üniversitesi

Müdür: Şükrü NURÇİN e-Posta: [email protected]

Koordinatör: Osman ÖZŞEN e-Posta: [email protected]

BİL Kolejleri IT Koordinatörlüğü bölümü; 21. yüzyıl eğitim teknolojilerinde kullanılacak gereksinimleri belirleyerek okullarımızda çağı yakalayan eğitim neferlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefimizin önceliği "Sağlıklı ve Güvenli Okul" kapsamında öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı, öğrencilerimizin bilgiye ulaşma kapsamında derslik ve laboratuvarlarda kullanacakları cihazları, deney, keşif çalışmaları, sanat/kültür ve spor faaliyetleri gibi bir çok dalda teknolojik yöntemleri başarı odaklı uygulamak ve kullanmaktır.

Sorumlu: Derya AYDIN e-Posta: [email protected]

Kurumsal İletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve işleyiş süreci içinde kurumu oluşturan bölüm, çözüm ortakları ve diğer kurumlar arasında iletişimi ve bilgi akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak; aynı zamanda dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak, kurumun itibarını koruyup yönetmek adına geçekleşen iletişim sürecidir.

Sorumlu: Berna ARSLANDÖL e-Posta: [email protected]

Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü yöntem ve teknikleri ile öğrencilerinin başarısını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becelerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler.

Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütününü sağlayarak Bil Okullarında eğitim kalitesi profesyonel süreç içerisinde izlenmektedir.

Ölçme Değerlendirme öğesinde hedef davranışların ayrı ayrı test edilip, istendik davranışların ne kadarının kazandırıldığı ile eğitim kalite kontrolü sağlanmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ;

 • Ölçme değerlendirme işlemleri sonunda elde edilen ölçümlere bakılarak öğrencinin sınıfa hazır oluş düzeyi, gördüğü derslerdeki öğrenme eksikleri, süreç içerisinde ulaştığı öğrenme düzeyi, öğretim hizmetinin etkinliğini takip ederek analizleri ile beraber gelişimine destek olur,
 • Deneme sınavlarına ilişkin test ve madde puanları analizi yapılarak geçerli ve güvenirlik yönünden ölçme ve değerlendirme sağlar,
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip ederek Ölçme değerlendirme uzmanlarına ve öğretmenlere gerekli bilgilendirme ve rehberliği yapmak,
 • Ulaşılan verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek,

Sorumlu: Habibe ACUN e-Posta: [email protected]

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü,Psikolojik danışmanlarımızdan oluşan güçlü kadrosuyla, öğrencilerin okula adaptasyonunu sağlama,öğrenciyi tanıma, izleme çalışmalarını,öğrencinin yaşına göre çeşitlilik gösteren profesyonel çalışma konularını ve koruyucu-önleyici rehberlik bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini anaokulu,ilkokul,ortaokul ve lise seviyelerinde birçok rehberlik çalışması yürütmektedir.Sadece öğrenciye yönelik değil aynı zamanda öğretmen, veli ve okul personelinin de dahil olduğu çalışmalar yapmakta ve çalışmalarında önleyici,gelişimsel ve bütüncül rehberlik modelinden yararlanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afet,salgın gibi durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümümüz kriz durumlarla baş etme özelliğinin verdiği profesyonellikle çok hızlı aksiyon alarak öğrencilerimizin ve velilerimizin her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Sorumlu: Merve CABA e-Posta: [email protected]

Bil Koleji Eğitim Koordinatörlüğü eğitimin temeli olan okul öncesi döneminin çocuklar tarafından en iyi şekilde sürdürülmesi için Bil Kolejlerinde gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür.

Okul Öncesi Eğitimi alanında eğitim-öğretim verimliliğini arttırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için yasal, idari ve bilimsel gelişmeleri takip eder, tüm Bil Kolejlerini bu konularda bilgilendirir ve gerekli desteği sağlar.

Sorumlu: Emine BÖRÜHAN e-Posta: [email protected]

İlkokul sorumlusunun temel görevi, kurumların tüm ilkokul eğitim programlarını tasarlamak, geliştirmek, koordine etmek ve yürütmektir.

 • Okullarda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Uzun vadeli eğitim programları geliştirmek,
 • Program etkinliğini değerlendirmek için veri analizi yapmak,
 • İlkokul eğitim programının amaç ve sınırlarını belirleyen politika ve prosedürler geliştirmek,
 • Eğitim hizmetleri konusunda kurum yöneticileri, müdürler ve öğretmenlere danışmanlık yapmak,
 • İlkokul broşür, rapor ve diğer eğitim materyalleri oluşturmak,
 • Eğitimci ve öğretmenlere yönelik gelişimi destekleyici seminer ve atölyeler düzenlemek,
 • İlkokul öğretmenlerini denetlemek, eğitmek ve değerlendirmek,
 • İlkokul eğitim programının verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Mesleki gelişimini sürdürmek.

Koordinatör: Elif PEHLEVAN e-Posta: [email protected]

Eğitim Koordinatörlüğü’nün amacı, ülkemizin farklı illerinde bulunan Bil Kolejlerine eğitim-öğretim alanında destek olmak ve eğitimin her alanında gelişmelerini sağlamaktır.

Bu çerçevede Eğitim Koordinatörlüğü;

 • Bil Kolejlerinin kuruluşundan itibaren eğitim öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için destekler ,eğitim öğretim programlarını planlar,
 • Okulların yönetsel ve eğitimsel süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Yöneticilerin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi,
 • Eğitim öğretim uygulamalarında okullar arası işbirliği sağlanması ve birlikteliğin geliştirilmesi,
 • Öğrencilerin akademik başarılarını ve bir bütün olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi,
 • BİL Kolejlerinin katılabileceği ulusal ve uluslararası proje yarışmaların takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi

Eğitim Koordinatörlüğü bu çalışmalar kapsamında okul ziyaretleri gerçekleştirmekte, yönetici ve öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim programları uygulamakta ve göreve yeni başlayacak öğretmenlere oryantasyon eğitimleri düzenlemektedir. Etkili bir destek ve işbirliği mekanizması oluşturabilmek amacıyla, okullarımızın eğitimsel ve yönetsel süreçleri ile ilgili veri tabanları oluşturmaktadır.

Sorumlu: Özgür NİZAM e-Posta: [email protected]

Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak amacımız; Bil Okulları’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda, öğrencilere 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, Avrupa Dil Çerçevesi Programı (CEFR) referans alınarak tasarlanmış kapsamlı ve eşsiz bir yabancı dil eğitimi sunmak için, gerekli tüm faaliyetlerin yürütme çalışmalarını yapmaktır.

Bu çerçevede Yabancı Diller Koordinatörlüğü, Bil Okulları’nın;

 • Yabancı diller sistemini oluşturmak, gerektiği durumlarda revize etmek, inovatif yöntemlerle geliştirmek ve okullarda uygulanmasını sağlar,
 • Yabancı diller kaynaklarını belirlemek ve eğitim - öğretim planlarını oluşturur,
 • Eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapar,
 • Çözüm ortakları ile yabancı diller öğretim metotlarını iyileştirici çalışmalar yapar,
 • Öğrencilerinin akademik başarılarını takip eder,
 • Yabancı diller zümrelerinin denetimini gerçekleştirip rapor eder,
 • Akademik takvim taslaklarını oluşturur,
 • Okullarda uygulanacak ortak yabancı diller etkinliklerini belirlemek ve bunlarla ilgili çalışmaları paylaşır,
 • Ulusal ve uluslararası projelere katılımını sağlar,
 • Uluslararası sınavlara katılımını sağlar,
 • Ulusal ve uluslararası konferanslara etkin katılımı için gerekli hazırlık ve programlamaları yapar,
 • Yurt dışı eğitim gezilerini ve yaz okullarını organize eder,
 • Yabancı dil öğretmenlerine yönelik rehberlik ve mesleki gelişim desteği sağlar,
 • Eğitimsel ve yönetimsel süreçlerinin takibi amacıyla kampüs ziyaretlerinde bulunur,
 • Yabancı diller çalışmalarının başarılı bir şekilde yürümesi için diğer koordinatörlükler ile işbirliği içinde çalışır.

Koordinatör: e-Posta:

RESMİ İŞ ve İŞLEMLER:

 • BİL Kolejleri/Okullarının açılma sürecinin başlangıcından itibaren gereken resmi iş ve işlemler sürecinde destek verilmesi, kurumsal yapı içerisinde hareket edilmesini denetler.
 • Binaların fiziki mekan olarak hazırlıklarının MEB ve BİL Okullarına uygun olup olmadığının takibi, denetlenmesi raporlanması ve arşivlenmesini yapar.
 • Okul açılışı ve açılış sonrasında MEB müfettiş desteği verir.

KURUMSAL DENETLEME VE GELİŞTİRME:

 • Bil Koleji Genel Müdürlüğüne bağlı şubelerin denetleme takvimine göre düzenli olarak denetlenmesi,raporlanması ve daha iyiye yönlendirilmesi.
 • Şubelerin açıldıkları tanıtım ofisinden itibaren kurumsal standartlara uygun hareket etmelerinin takibi ve yönlendirilmesi.
 • Marka bütünlüğü kapsamında ki çalışmaların ve fark yaratacak inovaktif sistemlerin markaya entegrasyonun sağlanması.

ORGANİZASYONLAR ve ETKİNLİKLERİN PLAN,PROGRAM ve PROJE ÇALIŞMALARI:

 • Eğitim -öğretim süresince MEB in akademik takvimde ilan edilen ve Dünya da kutlanması önem arz eden resmi günlerin takibi ve yönlendirilmesi.
 • BİL Kolejleri ve İAÜ ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin belirlenmesi , sürecin takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • BİL Kolejlerinin katılabileceği bilim, sanat, spor ve kültürel alandaki yarışmaların takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • BİL Kolejlerinin mezuniyet törenlerinin planlanması, örnek program paylaşımı , Kampüs yada toplu organize edilmesi.

UYGULAMALI DERSLER,PLAN PROJE ve YARIŞMALAR:

 • Uygulamalı Derslerinin ( Beden Eğiitimi- Resim-Müzik) Uygulamalı Bilimler Komisyonunun oluşturulması. Bu komisyonu başlangıç olarak İSTANBUL Kampüslerinde görevli olan uygulamalı dersler öğretmenlerinden ve görevlendirilecek bir Müdür Yardımcısından oluşacaktır.
 • Uygulamalı Bilimler Komisyonu , MEB'in dönem ve tarihlerine uygun olarak yıllık plan , etkinlik, yarışma süreçlerini planlama,yürütme ve raporlamalarını yapacaktır.

Koordinatör: Kübra BOZKURT e-Posta: [email protected]

Koordinatör Yrd. ve Grafik Ajans Sorumlusu: Müşerref ÖZGÜR e-Posta: [email protected]

Grafik Ajans Sorumlusu: Durmuş YALMAN e-Posta: [email protected]

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreci yönetir. Kurumsal kimlik başta olmak üzere; reklam çalışmaları ve diğer dijital çalışmalar olmak üzere uygulanabilir proje hizmetleri sunar.