Yönetim Ekibimiz


Başkan: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR

 • Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
 • Prof. Dr. Uğur TEKİN
 • Prof. Dr. Nesrin KALE
 • Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
 • Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 • Doç. Dr. Türkay BULUT
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI
 • Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
 • Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer ÇAPAN
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem BAŞ
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih VARLI
 • Öğr. Gör. Ayşegül KINIK
 • Öğr. Gör. Gül GÜLER
 • Yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Öğretmenlere akademik gelişim desteğinin sağlanması,
 • Öğretim planlaması, uygulaması ve değerlendirme sürecinde danışmanlık yapılması,
 • Öğretim yöntem ve ilkelerinde yeni yaklaşımların paylaşımı,
 • Dil, sanat ve spor alanlarında destek sağlanması,
 • Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin paylaşımı,
 • Yurt içi, yurt dışı bilimsel ve kültürel projelerin birlikte gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite bünyesinde yer alacak gelişim değerlendirme ve destek üniteleri ile okullaşmada fark yaratılması,
 • Üstün zekalılar eğitimi programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Çocuk üniversitesi

Sorumlu: Osman ÖZŞEN e-Posta: osmanozsen@bilokullari.com.tr

BİL Okulları Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Bölümü; 21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin kişisel becerilere hızla dönüşeceği bir yüzyıl olacağını öngörerek bu alanda yapılacak büyük değişimle daha fazla özgürlük ve esneklik sunan yeni bir okul anlayışını, yaşam boyu öğrenmeyi ve yeni nesil öğretmenleri hazırlamak için çalışmaktadır. Bunun için dünyada geliştirilen ve kullanılan, başarılı olmuş en son eğitim eğilimlerinin (trendlerinin) teknoloji ile bütünleşmesini sağlıyoruz.

Sorumlu: Barışkın ARSLAN e-Posta: bariskinarslan@bilkoleji.com.tr

Bil Okulları Eğitim Koordinatörlüğünü, Türkiye'nin farklı bölge ve illerinde yer alan BİL Okullarına, eğitim-öğretim alanında destek olmak ve eğitim öğretimin her alanında BİL Okullarının kalite standartları gereği plan ve programların uygulamasını sağlamaktadır. Eğitim Koordinatörlüğü; BİL OKULLARI misyonunu en iyi biçimde gerçekleştirebilecek bir eğitim öğretim yapısının kurulmasında, eğitim öğretim kalitesinin arttırılması için planlayıcı, destekleyici ve denetleyici çalışmaları uzman kadrosu ile yapmaktadır.

Yabancı Diller Koordinatörlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bil Okulları’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

ALTE (European Association of Language Testers), EAQUALS (European Quality Association of Language Services), British Council, IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages ), Trinity College Dublin, BBC, CILT (Centre for Information on Language Teaching and Research) gibi İngilizce öğretiminde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların etkinliklerini takip etmek, buradaki öğretim-öğrenim kaynaklarını değerlendirmek ve bu kazanımlarını yönetim bünyesinde paylaşmak. Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi: Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) ile ilgili tam bilgi ve donanıma sahip olmak.

 • Bil Okulları’nın Yabancı Diller eğitim - öğretim planlarını oluşturmak,
 • Bil Okulları’nın eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak,
 • Bil Okulları’nın birim koordinatörlerinin denetimini gerçekleştirip rapor etmek,
 • Bil Okulları’nın akademik takvim taslaklarını oluşturarak yönetime sunmak,
 • Farklı dillerdeki programlarının birbirine paralel ve bütünlük içinde yürütülmesi için Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.

Sorumlu: Tuba KINCAK e-Posta: tubakincak@bilokullari.com.tr

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü (PDRK), Psikolojik danışmanlardan oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), tanıma, izleme çalışmalarını, psikolojik danışma kuralları ve koruyucu-önleyici rehberlik bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yürüten PDR Koordinatörlüğü sadece öğrenciyle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de seminer çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişimsel rehberlik modelinden yararlanmaktadır.

Sorumlu: Nihal YÜCEL e-Posta: nihalyucel@bilkoleji.com.tr

Bil Okulları Eğitim Öğretim ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü, Türkiye'nin farklı bölge ve illerinde yer alan BİL Okullarına, eğitim-öğretim alanında gerekli desteği öğretim programlarının planlı ve programlı geliştirilip uygulanması noktasında destek verir. Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü yöntem ve teknikleri ile öğrencilerinin başarısını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becelerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler.

Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütününü sağlayarak Bil Okullarında eğitim kalitesi profesyonel süreç içerisinde izlenmektedir.

Ölçme Değerlendirme öğesinde hedef davranışların ayrı ayrı test edilip, istendik davranışların ne kadarının kazandırıldığı ile eğitim kalite kontrolü sağlanmaktadır.

EĞİTİM ÖĞRETİM- PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ;

 • Okulların eğitim öğretim programlarının planlanması, (Okul öğrenci başarısının arttırılması, kulüpler, Etkinlikler, Aktiviteler, Tamamlayıcı ders faaliyetleri, kurslar, yaz ve kış okul programları, PİSA, JET, SET sınav hazırlıkları, robotik derslerinin planlaması vb.)
 • Okulların planlarının takibi ve geliştirilmesi, (Yıllık ders planları, akademik planlar, öğretim planları, LGS ve YKS sınav planlamaları vb.)
 • Eğitim Teknolojisi ve Rehberlik Koordinatörlükleri ile koordineli çalışarak süreçlerin takibi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim öğretim ile ilgili yenilikleri takip etmek ve öğretim programlarına entegre ederek program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 • Okulların eğitimsel süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Yöneticiler ile öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim öğretim uygulamalarında okullar arası birliğin sağlanması ve birlikteliğin geliştirilmesi,
 • Öğrencilerin akademik başarılarını ve bir bütün olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik programların takibi ve uygulamaların geliştirilmesi,
 • Yönetici, öğretmen eğitimleri düzenlemek ve geliştirmek,
 • PİSA, JET, SET, robotik ve STEM programlarını organize etmek,
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlar, yürütür ve değerlendirir,
 • Yenilenen öğretim programlarını takip ederek öğretmenlere tanıtır ve programlara paralel olarak öğretmenlerin sınıf içi ve dışı etkinlikler tasarlamalarına destek olur,
 • Ölçme değerlendirme işlemleri sonunda elde edilen ölçümlere bakılarak öğrencinin sınıfa hazır oluş düzeyi, gördüğü derslerdeki öğrenme eksikleri, süreç içerisinde ulaştığı öğrenme düzeyi, öğretim hizmetinin etkinliğini takip ederek analizleri ile beraber gelişimine destek olur,
 • Deneme sınavlarına ilişkin test ve madde puanları analizi yapılarak geçerli ve güvenirlik yönünden ölçme ve değerlendirme sağlar,
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip ederek Ölçme değerlendirme uzmanlarına ve öğretmenlere gerekli bilgilendirme ve rehberliği yapmak,
 • Ulaşılan verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek,

“ÖLÇEMEDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ”

Sorumlu: Şükrü NURÇİN e-Posta: s.nurcin@bil.com.tr

Sorumlu: Büşra ŞAHİN e-Posta: busrasahin@bilkoleji.com.tr

Bil Anaokulları Koordinatörlüğü,Eğitimin temeli olan okul öncesi döneminin çocuklar tarafından en iyi şekilde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları planlar.

Okul Öncesi Eğitimi alanında eğitim-öğretim verimliliğini arttırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için anaokullarında gerekli araştırmaları yapar ve gerekli desteği sağlar.

Eğitimle ilgili gelişmeleri izler ve sonuçlarını değerlendirir.

Sorumlu: Elif DOBRUCALI e-Posta: elifdobrucali@bilkoleji.com.tr

İlkokullar Koordinatörü: İlkokullardaki her türlü eğitim- öğretim içeriğinin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesinden, hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinden, bölüm ve zümre başkanları ile iletişimi canlı tutarak okullardaki işleyişin düzenli bir şekilde devam etmesinden sorumludur.

Sorumlu: Cansu YILMAZ e-Posta: cansuyilmaz@bilkoleji.com.tr

Kurumsal İletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve işleyiş süreci içinde kurumu oluşturan bölüm, çözüm ortakları ve diğer kurumlar arasında iletişimi ve bilgi akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak; aynı zamanda dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak, kurumun itibarını koruyup yönetmek adına geçekleşen iletişim sürecidir.

Sorumlu: Gökçe YILMAZ e-Posta: gokceyilmaz@bilokullari.com.tr

Sorumlu Yrd.: Kübra BOZKURT e-Posta: kubrabozkurt@bilokullari.com.tr

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreci yönetir. Kurumsal kimlik başta olmak üzere; reklam çalışmaları ve diğer dijital çalışmalar olmak üzere uygulanabilir proje hizmetleri sunar.